VIP سرمایه گذاری

منظور از سرمایه گذاری انباشت سرمایه نیست ، بلکه به تاخیر انداختن مصرف ، بمنظور مصرف بیشتر در آینده است.

در حال حاضر ، بازار سرمایه نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها خصوصا کشورهای توسعه یافته بازی می کند و نقش آن تا آنجا گسترش یافته که  امروزه در دنیا ، بازارهای سرمایه کشورها با یکدیگر ترکیب می شوند و بازارهای سرمایه بین المللی را تشکیل می دهند. از این رو نه تنها فرآیند رشد اقتصادی کشورها تسریع و تسهیل    می گردد بلکه با جهانی شدن سرمایه ، تخصیص بهینه سرمایه بین المللی نیز در حال انجام است.در این راستا باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اراک به دنبال جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری در امور ورزشی و فرهنگی آمادگی خود را اعلام می کند و تحت عنوان فراخوانی از کلیه نهادها شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی؛ کارخانجات و تولیدکنندگان و….. که تمایل به ایجاد سرمایه گذاری و یا ارائه پیشنهادات در این بخش را دارند با شماره      تماس های روابط عمومی باشگاه؛ بخش vip سرمایه گذاری و یا با ارسال پیامک به واحد دریافت پیام آمادگی خود را اعلام نمایند.

Print Friendly