تاریخچه تاسیس

این باشگاه در سال 1390 و با انتقال امتیاز از باشگاه  فوتبال همیاری اراک تاسیس شده است.

(تاسیس اولیه):  1381

صنایع اراک: (2002_2008)

آلومینیوم سازی اراک: (2008_ 2009)

شن سای اراک : ( 2010_2011)

همیاری اراک: (2011_2013)

شهرداری اراک تا کنون: (2011_2013)

بر اساس مذاکرات مقامات استانی و شورای اسلامی شهر؛ تمامی بدهی های باشگاه همیاری از سوی مدیریت قبلی و سازمان همیاری پرداخت و تیم  بصورت تصویه شده به شهرداری اراک واگذار شد.

این باشگاه سیاستی برای هیچ کس نیست و صرفا هدف از این اقدام خدمت به مردم و جوانان به جهت شکوفایی ورزش در این استان است.

Print Friendly